Dail na Mumhan

Sunday
Sep 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Bunreacht

Bunreacht na Dáile

E-mail Print PDF

Ainm, Aidhm agus Cuspóir na hEagraíochta

   1. Conradh na Gaeilge is ainm don Eagraíocht

   2. Is í aidhm na hEagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann

   3.Is é cuspóir na hEagraíochta, daoine a spreagadh chun feidhmiú as son na haidhme trí, i measc rudaí eile

    *cur le líon lucht labhartha na Gaeilge

    *cur le líon na dteaghlach a thógann clann le Gaeilge

    * cur le stadas na Gaeilge de jure agus de facto in Éirinn agus thar lear

    *gach tacaíocht, gach seirbhís agus gach áis a bheith ar fáil chun saol a chaitheamh trí Ghaeilge in Éirinn

    *cur le líona na n-eagraíochtaí, le líon na n-institiúidí oideachais agus oiliúna, le líon na ngnóthlachtaí agus le líon na n-imeachtaí a fheidhmíonn trí Ghaeilge

    *seasamh le forlámhas na Gaeilge mar theanga an phobail sna limistéir Ghaeltachta agus pobail nua Ghaeltachta a bhunú

    *stocaireacht a dhéanamh ar son na Gaeilge

    *ionadaíocht a dhéanamh thar ceann lucht labhartha na Gaeilge

    *aidhm agus cuspóirí na hEagraíochta a chraobhscaoileadh le biarthar agus le gníomh

   1.Is iad saintréithe na hEagraíochta:  an daonlathas, oscailteacht, rannpháirtíocht, comhionannas, uileghabhaálachas, dínit agus cearta an duine.

Dáil na Mumhan

34. Féadfaidh trí choiste contae ar a laghad sa chúige céanna teacht le chéile chun coiste cúige a chur ar  

     bun faoi réir na gcoinníollacha a fhoráiltear leis an mBunreacht seo agus faoi réir na gcoinníollacha

     a chinnfidh an Coiste Gnó ó am go chéile.

35. Toghfaidh gach coiste contae sa chúige beirt bhall ar an gcoiste cúige.   Toghfaidh an coiste cúige a

     chuid oifigeach féin.   Ní foláir ar a laghad ceathrar oifigeach a bheith ag gach coiste cúige

     (Cathaoirleach, Rúnaí agus Cisteoir ina measc).   Féadfaidh gach coiste cúige Oifigeach Óige,

     Oifiigeach Caidreamh Poiblí agus Oifigeach Feachtais a cheapadh.

36. Is feidhm do gach coiste cúige:

        a)   comhordú a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do chur chun cinn na Gaeilge sa chúige, ach

              háiiriithe I gcomhair le coistí contae na heagraíochta sa chúige

b)       imeacht phoiblí mhór amháin ar a laghad a eagrú gach bliain

c)       an táille chláraithe, a shocróidh an Coiste Gnó ó am go chéile, a íoc leis an Ard-Oifig

d)       beirt theachta eagraíochta a chur chuig an Ardfheis

e)       teachta amháin agus teachta ionaid a thoghadh gach bliain le freastal ar chruinnithe den Choiste Gnó agus le feidhmiú mar bhall den Choiste Gnó ag na cruinnithe san.

f)        Orduithe dlisteanacha an Choiste Gnó a chomhlíonadh agus ceadú don Choiste Gnó ionadaí nó ionadaithe a chur chuig cruinnithe an choiste cibé uair a iarrann an Coiste Gnó amhlaidh

37. Ní foláir do gach coiste cúige cruinniú cinn bhliana a thionól uair sa bhliain.   Chuige san ní foláir

     fógra 7 lá, ar a laghad, a thabairt do gach teachta.

38. Déadfaidh gach craobh sa chúige cúigear theachta a chur go dtí an cruinniú cinn bhliana.

     Féadfaidh gach coiste contae sa chúige beirt theachta a chur go dtí an cruinniú cinn bhliana.   Beidh

     Oifigigh an choiste cúige ina dteachtaí chomh maith.

39. Ní ceadmhach ach don té a bheidh roghnaithe ag baill an choiste contae as a measc féin ionadaíocht

     a dhéanamh thar ceann an choiste chúige.

40. Ní bheidh ach coiste cúige amháin in aon chúige amháin.

Last Updated ( Friday, 31 December 2010 13:16 )  

Íomhánna

iomhanna dail na mumhan

Teagbháil Linn

Cuir riomhphost chughainn anseo

Scannáin

Cé atá ar an idirlíon

We have 658 guests and 1 member online

Nascanna

www.cnag.ie
Conradh na gaeilge
www.feasta.ie
Feasta
www.pobail.ie/straiteis
Roinn na Gaeltachta